Turkish

E- CATALOG

KVKK BİLDİRİMİ

info@senlermarble.com

+90 272 341 25 76

KVKK BİLDİRİMİ

ŞENLER MERMER KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Şenler Mermer San. Ve Tic. A.Ş.  (Bundan sonra Şenler Mermer olarak anılacak) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz Şenler Mermer tarafından aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

Kimlik  Ad, soyad, T.C. Kimlik No, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, nüfus cüzdanı/ehliyet sureti İletişim

 

 Adres, E-posta, Telefon/Cep Telefonu, e-posta adresi, kargo adresi  Finansal Bilgiler Hesap Bilgileri, Fatura Bilgileri

 

Görsel ve İşitsel Veriniz : Gerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları, Şirket yetkilileri ile görüşme esnasında alınan ses kayıtları Diğer Araç Plakası

 

Görsel ve İşitsel Veriniz : Gerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları, Şirket yetkilileri ile görüşme esnasında alınan ses kayıtları

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

• Sizlerle iletişim kurma,

• Aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi,

• Pazarlama faaliyetleri,

• Sözleşme öncesi ve sonrası öngörüşmelerde haberleşme amaçlarıyla işlenecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi adına pazarlama operasyonlarının yürütülmesi ve bu kapsamda her nevi bilgilendirme, tanıtım, reklam ve sair amaçlar çerçevesinde sizinle iletişim kurmak amacıyla; yurtiçinde bulunan diğer şubelerimizle, Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin . maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki yetki kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları ve şirketimizin bağlı olduğu Şenler Mermer A.Ş. başta olmak üzere Şirketimizin pay sahipleri, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla KVKK md. 5/1’ de bulunan açık rıza kavramına ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak Aforia Thermal Residences’a ait elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek dijital ortamda otomatik yollarla muhafaza altında tutulacaktır.

 

5. KVKK Kapsamında Haklarınız:

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;

 

Kurumumuza başvurarak,

 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.senlermarble.com/ internet adresinden paylaşılmış  olan “Veri Sahibi Başvuru Formu” ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (kvkk@senlermermer.com) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde  iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımızla.

 

Şenler  Mermer San. Ve Tic. A.Ş.   (Şenler Mermer ) (Veri Sorumlusu)

 

Adres Eski Hamam Mah. Ankara Afyon Karayolu Cad. No:11 İscehisar Afyonkarahisar

 

E-posta kvkk@senlermermer.com

 

Telefon: ……………………

 

Kep Adresi ……………………

 

 

QUALITY, TECHNOLOGY,

                EXPERIENCE AND TRUST

 

Şenler Marble  has been a good solution partner with its integrated facilities in the marble sector by combining the marbles extracted from its own marble quarries with innovative understanding, wide color options and product range.

Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink, Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink, Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink, Tundra Grey, italy grey, nimbus grey, crayz white, golden dragon, hekate dragon, star galaxi, nimbus white, mugla white, nimbus pink,

 

AFYON-ANKARA KARAYOLU 21.KM

İSCEHİSAR / AFYONKARAHİSAR TÜRKİYE

 

Tel : +90 272 341 25 76 - 96

Fax: +90 272 341 20 76

E-mail: info@senlermarble.com

 

www.senlermarble.com
Copyright 2017 | Şenler Marble Web Tasarım : Q AJANS